Z Nami możesz więcej

Członkowie Cechu

Jak zostać Członkiem Cechu?

           Aby dołączyć do grona Członków Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy trzeba spełniać jedno podstawowe kryterium – prowadzić własną działalność gospodarczą.
            Osoba ubiegająca się o członkostwo w Cechu jest zobowiązana zapoznać się ze statutem Cechu, wypełnić wniosek o przyjęcie do Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy oraz załączyć stosowne dokumenty, które zostały  wymienione poniżej:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg KRS;
 • decyzja o nadaniu numeru REGON;
 • decyzja o nadaniu numeru NIP;
 • kserokopia dowodu osobistego.

         W przypadku gdy firma prowadzona przez przedsiębiorcę szkoli, bądź zamierza szkolić uczniów praktycznej nauki zawodu jest zobowiązana do załączenia:
 • tytuł Mistrza, bądź dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do kształcenia pracowników młodocianych w danym zawodzie;
 • zaświadczenie  ukończenia kursu  pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
   
         Wniosek o przystąpienie do Cechu wraz z załączonymi dokumentami zostanie przekazany pod obrady Zarządu Cechu, który to Zarząd wniosek przyjmie, bądź odrzuci. Po zatwierdzeniu wniosku nowy Członek Cechu jest zobowiązany do wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł oraz składki członkowskiej, która wynosi 80 zł rocznie.
 

Dlaczego warto należeć do Cechu?

           Celem działalności Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości jest ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, urzędów i instytucji.
            Oferujemy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie zawierania umów, szkolenia uczniów,  zaopatrujemy w obowiązujące regulaminy oraz programy praktycznej nauki zawodu. Wykonujemy nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach Członków Cechu.
            Równocześnie służymy pomocą w uzyskaniu dyplomów czeladniczych i mistrzowskich. Organizujemy także szkolenia i  kursy dla Członków Cechu, w tym m.in. kursy pedagogiczne, bhp, pierwszej pomocy oraz szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską.
            Ponadto zajmujemy się także Sporządzaniem wniosków i dokumentacji, związanej z przyznaniem refundacji przez OHP oraz zwrotów kosztów kształcenia z Urzędów Gmin.


Prawa Członków Cechu.

            Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy mają prawo do:
 1. Korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w par. 5 statutu.
 2. Wybierania i wybieralności do organów cechu.
 3. Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu.
 4. Wnoszenie odwołań od uchwał zarządu cechu -dotyczących praw członka -do Walnego Zgromadzenia
 5. Obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień.
 6. Wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdanie z wykonania zleceń.
 7. Uzyskiwania od organów cechu - na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach i zamierzeniach.
 
Obowiązki Członków Cechu.

      Członkowie Cechu zobowiązani są:
 1. Przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego.
 2. Stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych.
 3. Regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości
 4. Poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 5. Podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.
 6. Rzetelnie sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem