Z Nami możesz więcej

Nauka zawodu


Praktyczna nauka zawodu jest to swego rodzaju "praktyczne przyuczenie do zawodu", gdzie uczeń (pracownik młodociany) nabywa wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych w zakładzie rzemieślniczym - niezbędnych do złożenia egzaminu na czeladnika oraz podjęcia pracy w danym zawodzie, realizując także obowiązek szkolny w formie szkoły zawodowej.

Uczniowie, po zakończeniu egukacji gimnazjalnej muszą dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Mają możliwość podjęcia edukacji w szkole zawodowej w formie przaktycznej nauki zawodu.

Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia - młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji - świadectwem czeladniczym, uzyskanym po pozytywnie zdanym egzaminie. Świadectwo to umożliwia zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych w Polsce i krajach UE.

Czas trwania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobytych umiejętności określają ramowe plany nauczania oraz podstawa programowa dla danego zawodu.

Program zajęć praktycznych powinien być realizowany w procesie produkcji, usług lub ćwiczeń, jeżeli wynikają one z programu albo organizacji zajęć praktycznych. W początkowym okresie szkolenia program zajęć praktycznych powinien być realizowany w warsztatach lub w warsztatach szkoleniowych zakładów pracy.

Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu powinni posiadać:
  •     dzienniczek praktycznej nauki zawodu
  •     program praktyki,
 
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Termin oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy.

Umowę o pracę w celu nauki zawodu z młodocianym, zawiera pracodawca w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych. Zasada ta dotyczy tych młodocianych, którzy zamierzają dokształcać się w szkole zawodowej. W takim przypadku zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się z dniem 1 września, z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

Strony zawierające umowę przedkładają następujące dokumenty:

 
a ) rzemieślnik, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona :
 
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, określający zakres pracy zakładu;
- dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia;
- dokument stwierdzający znajomość przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- oświadczenie, iż zakład pracy spełnia warunki do zatrudniania młodocianych, młodocianych szczególności dysponuje określoną  ilością stanowisk pracy adekwatną do liczby zatrudnionych uczniów.
 
 b) młodociany:
 
- świadectwo ukończenia gimnazjum
- aktualne orzeczenie uprawnionego lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie
- oświadczenie odnośnie wyboru formy dokształcania teoretycznego

Umowa spisywana jest na czas nieokreślony. Określony jedynie zostaje czas praktycznej nauki zawodu, zawierany na czas 36 miesięcy. Umowę sporządza się w pięciu egzemplarzach - jedną dla pracownika młodocianego, zakładu szkolącego oraz szkoły. Pozostałe dwa egzemplarze zostają w ewidencji Cechu. Nieletni młodociany podpisuje umowę wraz z rodzicem bądź opiekunem.

Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę dokształcania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego.

Cech odmawia zaewidencjonowania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione wszystkie określone przepisami  wymogi, bądź pracodawca nie zapewnia właściwych warunków dla realizacji nauki zawodu. Cech w terminie 14 dni, w formie pisemnej podaje przyczynę odmowy zaewidencjonowania umowy.   
 
Prawa i obowiązki.

 Przedstawiciel cechu informuje strony umowy tj. pracodawcę rzemieślnika i ucznia młodocianego pracownika o prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obopólne obowiązki w dziedzinie realizowania programu nauki praktycznej i teoretycznej, a także przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów stosowanych u pracodawcy oraz przystąpienia młodocianego do egzaminu czeladniczego stanowiącego zakończenie nauki zawodu. Wstępna informacja udzielana jest także przez Cech, podczas spisywania umowy.

 Dokumentacja szkoleniowa i pracownicza.

 Cech pomaga rzemieślnikowi w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji szkoleniowej, programy praktycznej nauki zawodu i pracowniczej, ewidencji młodocianych, wzorów zaświadczeń o szkoleniu bhp i innych określone w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych.

 Dokształcanie teoretyczne młodocianych.

 Cech udziela pomocy rzemieślnikowi w organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formach:
  •     szkolnej - współpracując ze szkołą zawodową, zwłaszcza na etapie planowania rozmiarów naboru uczniów w określonych zawodach rzemieślniczych, organizacji czasu nauki teoretycznej w szkole oraz nadzoru nad realizacją przez ucznia obowiązku nauki teoretycznej,
  •     pozaszkolnej -  organizując dokształcanie teoretyczne młodocianych we współpracy z izbą rzemieślniczą, inną placówką oświatową lub w ramach własnych  w drodze prowadzenia szkoły zasadniczej, bądź kursów dokształcających młodocianych w zakresie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów zawodowych teoretycznych dla szkoły zawodowej, realizowanych na podstawie programów zaakceptowanych przez ZRP

Zakończenie nauki zawodu.

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym.

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i warunków ich wynagrodzenia zawiera w §11 jednoznaczene ustalenia, zgodnie z którymi ,,młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami (..) składają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej?, bez względu na formę dokształcania teoretycznego.

Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem zawodowym, to jest potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem