Z Nami możesz więcej

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 poz. 865) - rzemieślnik zatrudniający młodocianych w celu nauki zawodu może uzyskać refundację.
W celu zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń należy wykonać następujące kroki:


 
Krok I - Zartudnienie pracownika młodocianego.

 
Krok II - Wystpienie z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację. Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

 
Krok III - otrzymaną (w czterech egzemplarzach) umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń należy opieczętować i podpisać. Następnie 2 egzemplaże tej umowy należy odesłać na adres Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczego Hufca Pracy w Rzeszowie, Al. Piłsudzkiego 31, 35-074 Rzeszów.

Z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może wystąpić pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych, posiadający uprawnienia do ich szkolenia. Wymogi dotyczące uprawnień szkoleniowych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626).

Refundacja wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń na terenie województwa podkarpackiego przysługuje w następujących zawodach.

We wniosku należy podać m.in.:
 • nazwę pracodawcy;
 • adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej – NIP;
 • oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
 • formę prawną prowadzonej działalności;
 • nazwę dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy;
 • informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 
 Dodatkowo do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenia o:

 
 • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki;
 • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy;
 • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni;
 • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych.
 
Komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń znajduje się poniżej:
Po otrzymaniu umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń przedsiębiorcz zatrudniający pracowników młodocianych jest zobowiązany do sporządzania wniosków o wypłatę refundacji. Wnioski należy składać do PWK OHP w okresach miesięcznych, bądź kwartalnych (w zależności od zadeklarowanej na wniosku o zawarcie umowy o refundacje okresu składania wniosków o wypłatę refundacji). Poniżej zamieszczono dokumenty składające się na wniosek o wypłatę refundacji:

Stary Wzór - dla umów podpisanych przed 24 czerwca 2014r.:

Nowy Wzór - dla umów spisanych po 24 czerwca 2014r.:

Dodatkowo do powyższego wniosku należy załączyć:
 • kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej,
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników.
Dokumenty muszą odnośić się do wnioskowanego okresu refundacji wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości dla swoich Członków udziela porad oraz pomocy zarówno przy sprawach związanych ze złożeniem wniosku o zawarcie umowy, jaki i sporządzaniem wniosków o wypłatę refundacji.


 

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem