Z Nami możesz więcej

Zwrot Kosztów Kształcenia

Zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
  2. w przypadku nauki zawodu - 4587 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiace (dofinansowanie to wypłacane będzie tylko do 31.12.2014r.)
  3. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Ważne (!) jest, aby pamiętać o obowiązku zgłoszenia do Urzędu Gminy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia) faktu zatrudnienia ucznia praktycznej nauki zawodu w celu przygotowania zawodowego na odpowiednim wniosku. Ponadto do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć kopie umowy z młodocianym potwierdzoną za zgodność z orginałem. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy dokonuje zgłoszenia za swoich Członków.
 

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zaczął obowiązywać w odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych od 01.09.2012 r.
 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopia dokumentu potwierdzająca, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego;
  • kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;
  • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli pracodawcę nie podlega pod przepisy o rachunkowości należy złożyć stosowne oświadczenie). 
 
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem